Svátek

Dnes je 24.5.2018

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 174
TÝDEN: 929
CELKEM: 204800

Navigace

Obsah

Úplata za vzdělávání

   

Výši úplaty stanoví ředitel školy na období školního vyučování. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005, Sb., o základním uměleckém vzdělávání se u žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin stanoví výše úplaty v·jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.

U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) (jestliže byl vyloučen ze školy) nebo c) (v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák), v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

Úplata je splatná za I. pololetí do 30. září, za II. pololetí do 28. února patřičného období školního roku.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

 

Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem z vlastního účtu na účet školy č. 1700527684/0600
- poštovní poukázkou (složenkou) typu A
- v hotovosti v jakékoli pobočce Moneta Money Bank na účet školy
- ve výjimečných případech a po předchozí domluvě v hotovosti v ředitelně školy

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou. 

 

Směrnice pro úhradu úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Jakuba Jana Ryby  Rožmitál pod Třemšínem a v jejích pobočkách ve školním roce 2017/2018

Obor

Druh studia

Kč za měsíc

Kč za pololetí

Hudební

Přípravné studium

1 vyuč. hod./týden

2 - 3 vyuč. hod.

/týden

PHV, přípravná hudební výchova

Přípravná hudební teorie+ přípravná hudební dílna- skupinová nebo kolektivní výuka + individuálně či skupinově hra na nástroj či sólový zpěv

100,-

200,-

500,-

1000,-

Základní

studium

1. a 2. ročník I. stupně – individuální výuka + výuka hud. teorie a hud. dílny

3. roč. I. stupně – ind. výuka + výuka hud. teorie + další vyuč.předměty (skup.)

4. a 5. roč. I. stupně – ind. výuka + další vyuč. předměty (skup.)

240,-

1 200,-

1. - 4. ročník II. stupně – ind. výuka + další předměty (skup.)

ostatní ročníky (I. stupeň: 6. – 7. roč.) individuální výuka + výuka hudební nauky+komorní, souborová či orchestrální hra

240,-

1 200,-

Studijní zaměření Sborový zpěv

120,-

600,-

2. nástroj (nebo k nástroji sólový zpěv)

120,-

600,-

Výtvarný

PVT, Přípravná výtvarná tvorba (pro děti 5leté a 6leté)

160,-

800,-

Základní studium (I. stupeň: 1. – 7. roč., II. stupeň: 1. – 4. roč.)

200,-

1000,-

Taneční

PTV, Přípravná taneční výchova (pro děti 5leté a 6leté)

160,-

800,-

Základní studium (I. stupeň: 1. – 7. roč., II. stupeň: 1. – 4. roč.)

200,-

1000,-

Literárně-dramatický

PDV, Přípravná dramatická výchova (pro děti 5leté a 6leté)

120,-

600,-

Základní studium (I. stupeň: 1. – 7. roč., II. stupeň: 1. – 4. roč.)

200,-

1000,-

SPD

Studium pro dospělé (pracující)

500,-

2 500,-

2. OBOR

Přípravné studium výtvarného a tanečního oboru

80,-

400,-

Přípravné studium literárně-dramatického oboru

60,-

300,-

Základní studium I. a II. stupně výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru

100,-

500,-

Slevy na úplatě za vzdělávání poskytované ve školním roce 2016/2017 jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Důvod slevy

Výše slevy

Podmínky k poskytnutí

sourozenecká sleva (od 3 sourozenců)

50%

automaticky

sociální

50%

na písemnou žádost zákonného zástupce nezlet. žáka nebo na žádost zlet. žáka podanou do 20. 9. respektive do 20. 2

zdravotní*

dle rozsahu zameškaných hodin

v případě dlouhodobé nemoci na písemnou žádost zákonného zástupce nezlet. žáka nebo zlet. žáka

 

*Žák nemá nárok na úhradu zameškané hodiny. Nemůže-li se žák dlouhodobě (alespoň 30 dní za sebou) zúčastňovat výuky ze zdravotních důvodů, může rodič zažádat o slevu na školném. Posouzení přísluší pouze řediteli školy, který tak učiní na základě podkladů o docházce, které si vyžádá od vyučujícího učitele.

Pouze ze závažných důvodů je po dohodě s ředitelem školy možné zaplatit celou pololetní částku i nadvakrát, druhá splátka v I. pololetí je do konce října, ve II. pololetí do konce března. O tuto možnost je třeba písemně zažádat nejpozději do 20. dne daného období, a to pro každé pololetí zvlášť.

Prosíme Vás, abyste dodržovali uvedené termíny, které jsou vzhledem k těm, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., prodloužené o 14 dní. Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny.

Michal Filina, ředitel školy             318 665 029        www.zusjjrrozmitalptr.cz