Svátek

Dnes je 21.8.2018

Svátek má Johana

Zítra má svátek Bohuslav

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 102
TÝDEN: 221
CELKEM: 229841

Navigace

Obsah

Úplata za vzdělávání

   

Výši úplaty stanoví ředitel školy na období školního vyučování. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005, Sb., o základním uměleckém vzdělávání se u žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin stanoví výše úplaty v·jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.

U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) (jestliže byl vyloučen ze školy) nebo c) (v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák), v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

Úplata je splatná za I. pololetí do 30. září, za II. pololetí do 28. února patřičného období školního roku.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

 

Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem z vlastního účtu na účet školy č. 1700527684/0600
- poštovní poukázkou (složenkou) typu A
- v hotovosti v jakékoli pobočce Moneta Money Bank na účet školy
- ve výjimečných případech a po předchozí domluvě v hotovosti v ředitelně školy

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou. 

 

Směrnice pro úhradu úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Jakuba Jana Ryby  Rožmitál pod Třemšínem a v jejích pobočkách ve školním roce 2018/2019

směrnice