Obsah

Studijní zaměření Hra na trubku

Charakteristika studijního zaměření:

Trubka patří mezi nejstarší hudební nástroje. Předpokladem pro přijetí žáka k výuce hry na trubku je hudební nadání, tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé zuby a zdravé dýchání. Individuální výuka vede k upevňování, prohlubování a rozvíjení nátiskových, technických a výrazových dovedností žáka, k tvorbě a rozšiřování repertoáru na úrovni jeho technické a hudební vyspělosti. Naším cílem je připravit samostatného, pohotového hudebníka-amatéra, který bude vybaven hudebními a technickými dovednostmi, aby byl schopen interpretace přiměřeně náročných skladeb sólových, komorních i orchestrálních. Pěstovat všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka. V samotném průběhu studia je žák seznámen s historií vývoje trubky, funkcí pístů a údržbou nástroje. Podle svých schopností si vytvoří vlastní sólový repertoár, při jehož výběru je potřebné dbát, aby byl úměrný jeho nátiskovým a technickým schopnostem. Žák má možnost seznámit se se skladbami různých autorů a stylových období. Podle své hudební a technické vyspělosti se může na naší ZUŠ uplatnit v různých uskupeních (komorní hra, Dechový orchestr mladých, swingový orchestr).

 

Učební plán viz ŠVP.