Navigace

Obsah

Přihláška/Odhláška

 

Přihláška

Na základě úspěšného absolvování přijímacího pohovoru je přijetí žáka plně v kompetenci ředitele školy. Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru nezakládá řediteli povinnost žáka do školy přijmout. Činí tak s ohledem na stanovenou kapacitu školy, velikost a možnosti úvazků jednotlivých učitelů. Přihlášku obdrží každý přijatý žák spolu s písemným vyrozuměním o přijetí ke studiu daného oboru. 
Pro potřeby školní matriky je třeba vyplnit všechny položky formuláře.  Přihlášku je třeba odevzdat na začátku září při prvním kontaktu s vyučujícím přímo jemu nebo v ředitelně školy.

 

Odhláška

Žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) oznámí škole ukončení studia odevzdáním vyplněné odhlášky, a to kdykoliv, zpravidla však na konci pololetí. Uhrazené školné se nevrací (až na výjimky uvedené na směrnici pro platbu školného). Žák, který nebude pokračovat ve studiu v ZUŠJJR v následujícím školním roce, odevzdá odhlášku do konce června školního roku předcházejícího.

 

Formulář je k dispozici zde.