Navigace

Obsah

logo

Projekty podpořené z Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - OP VVV

 

Název projektu: „Umění je zábava v ZUŠ JJR“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015387

Termín realizace: 1.9.2019-31.8.2021

Název Výzvy OPVVV: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha:  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Realizované Šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ - osobnostně sociální rozvoj

Absolvent vzdělávacího programu DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – ICT

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Tandemová výuka v ZUŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Realizovaný projektový den mimo školu

Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ - kulturní povědomí a vyjádření

plakát