Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na lesní roh

lesní rohLesní roh se uplatňuje jako nástroj sólový, komorní a orchestrální v hudbě různých stylů a žánrů. Předpokladem pro přijetí žáka k výuce hry na lesní roh je hudební nadání, tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé zuby a zdravé dýchání. Individuální výuka vede k upevňování, prohlubování a rozvíjení nátiskových, technických a výrazových dovedností žáka, k tvorbě a rozšiřování repertoáru na úrovni jeho technické a hudební vyspělosti. Naším cílem je připravit samostatného, pohotového hudebníka-amatéra, který bude vybaven hudebními a technickými dovednostmi, aby byl schopen interpretace přiměřeně náročných skladeb sólových, komorních i orchestrálních, pěstovat všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka. V průběhu studia je žák seznámen s historií vývoje nástroje, funkcí ventilů a údržbou. Podle svých schopností si vytvoří vlastní sólový repertoár, při jehož výběru je potřebné dbát na to, aby byl úměrný jeho nátiskovým a technickým schopnostem. Žák má možnost seznámit se se skladbami různých autorů a stylových období. Podle své hudební a technické vyspělosti se může uplatnit v různých uskupeních (komorní hra, Dechový orchestr mladých).

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

lesní roh