Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

OPVVV

logo

Projekty podpořené z Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - OP VVV

Název projektu: „Umění je zábava v ZUŠ JJR“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015387

Termín realizace: 1.9.2019-31.8.2021

Název Výzvy OPVVV: Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha:  

opvvv.msmt.cz

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Realizované Šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ - osobnostně sociální rozvoj

Absolvent vzdělávacího programu DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – ICT

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Tandemová výuka v ZUŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Realizovaný projektový den mimo školu

Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ - kulturní povědomí a vyjádření

plakát