Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Naše strategie

Komunikační strategie:

 • umožňujeme žákovi diskusi k tématu a formám výuky a realizaci jeho vlastních motivačních námětů
 • probouzíme v žákovi v rámci konstruktivní kritiky smysl pro objektivitu a takt
 • vedeme žáka k utváření vlastního uměleckého názoru, cítění a schopnosti samostatného odborného věcného hodnocení
 • jsme iniciátory návštěv kulturních programů, motivujeme žáky vhodným přiblížením obsahu a zhlédnuté společně hodnotíme

Osobnostně sociální strategie:

 • vedeme žáka k pravidelnosti v domácí přípravě, k rozvoji koncentrace, trpělivosti a houževnatosti v překonávání překážek, které umělecké obory přinášejí
 • pěstujeme u žáka jak zdravou ctižádostivost, tak kritický přístup k vlastní osobě ve snaze dosáhnout vyrovnaného sebevědomí
 • zdůrazňujeme pšstování dobrých mezilidských vztahů, učíme žáky být tolerantní, umět se přizpůsobit a respektovat názory druhých
 • ve všech vzdělávacích oborech vedeme žáky k týmové spolupráci, zodpovědnosti za svůj díl odvedené práce ve skupině a celkový výsledek
 • rozvíjíme vztah se žákem založený na vzájemné důvěře a respektu, problémy řešíme klidně a konstruktivně, máme přehled o žákově rodinném zázemí a dle potřeby aktivně řídíme spolupráci se zákonnými zástupci žáka

Kulturní strategie:

 • podporujeme umělecké aktivity žáka, vyhledáváme více možností k prezentaci jeho programu
 • vedeme žáka k aktivnímu vnímání uměleckého díla, zadáváme podněty k přemýšlení, rozebíráme a korigujeme jeho názory
 • pěstujeme v žákovi zdravou hrdost a potřebu podílet se na kulturním dění v regionu
 • motivujeme žáka tak, aby dobrá reprezentace školy a příslušnost k ní byla jedním z jeho hlavních cílů 

 

viz OBORY

Základní umělecká škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon). a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 

V souladu se zněním § 109 zákona č. 561/2004 Sb., poskytuje naše škola a základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Připravuje žáky také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.  

Zřizuje všechny čtyři umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický,v nichž organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. V případě zájmu může organizovat i studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  

V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního a skupinového vyučování (hra na nástroj) a kolektivního vyučování (přípravná hudební výchova a hudební nauka, souborová hra a komorní hra). V ostatních oborech je výuka organizována formou kolektivního studia. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány.

Žáci naší školy dosáhnou v průběhu studia individuálně nejvyšší možné míry rozvoje svých schopností a dovedností, osvojí si technické a výrazové prostředky nezbytné pro esteticky působivý, kultivovaný a originální projev a získají základy, které jim umožní na odpovídající úrovni realizovat nejrůznější amatérské, ale i profesionální umělecké aktivity. Mimořádně nadaní jedinci jsou systematicky a cílevědomě připravováni pro další studium a budoucí profesionální rozvoj. 

Žáci se pravidelně prezentují při mnoha akcích – žákovských koncertech v místním Společenském centru, na koncertech v obou rožmitálských kostelích, na mnoha dalších vystoupeních nejen v Rožmitále, ale i v sídlech pěti poboček a reprezentují školu v celostátních soutěžích a přehlídkách. 

Žáci během dlouholetého, komplexně a systematicky koncipovaného studia získávají a dále si prohlubují vztah k historickým i současným kulturním hodnotám. Vytvářejí a upevňují si pozitivní hodnotovou orientaci, jsou vedeni k tvořivému osvojování umělecké tvorby a učí se poučeně a kriticky přistupovat k hodnocení uměleckých děl. 

Umělecké vzdělávání v nezastupitelné míře obohacuje a kultivuje osobnost každého žáka, neboť jej cílevědomě vede k objevování vlastních schopností a k seberealizaci. Rozvíjí jeho individuální osobnostní potenciál, kreativitu, vytrvalost, schopnost sebevyjádření a sebekritičnost, tedy vlastnosti, které pozitivním způsobem ovlivňují kvalitu budoucího osobního i profesního života každého člověka. 

Umělecké vzdělávání je smysluplnou a hodnotnou náplní volného času a sehrává významnou úlohu při zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti jedince na trhu práce.