Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Obory

Základní umělecká škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon). a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. 

V souladu se zněním § 109 zákona č. 561/2004 Sb., poskytuje naše škola a základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Připravuje žáky také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.  

Zřizuje všechny čtyři umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický,v nichž organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. V případě zájmu může organizovat i studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  

V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního a skupinového vyučování (hra na nástroj) a kolektivního vyučování (přípravná hudební výchova a hudební nauka, souborová hra a komorní hra). V ostatních oborech je výuka organizována formou kolektivního studia. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány.

Žáci naší školy dosáhnou v průběhu studia individuálně nejvyšší možné míry rozvoje svých schopností a dovedností, osvojí si technické a výrazové prostředky nezbytné pro esteticky působivý, kultivovaný a originální projev a získají základy, které jim umožní na odpovídající úrovni realizovat nejrůznější amatérské, ale i profesionální umělecké aktivity. Mimořádně nadaní jedinci jsou systematicky a cílevědomě připravováni pro další studium a budoucí profesionální rozvoj. 

Žáci se pravidelně prezentují při mnoha akcích – žákovských koncertech v místním Společenském centru, na koncertech v obou rožmitálských kostelích, na mnoha dalších vystoupeních nejen v Rožmitále, ale i v sídlech pěti poboček a reprezentují školu v celostátních soutěžích a přehlídkách. 

Žáci během dlouholetého, komplexně a systematicky koncipovaného studia získávají a dále si prohlubují vztah k historickým i současným kulturním hodnotám. Vytvářejí a upevňují si pozitivní hodnotovou orientaci, jsou vedeni k tvořivému osvojování umělecké tvorby a učí se poučeně a kriticky přistupovat k hodnocení uměleckých děl. 

Umělecké vzdělávání v nezastupitelné míře obohacuje a kultivuje osobnost každého žáka, neboť jej cílevědomě vede k objevování vlastních schopností a k seberealizaci. Rozvíjí jeho individuální osobnostní potenciál, kreativitu, vytrvalost, schopnost sebevyjádření a sebekritičnost, tedy vlastnosti, které pozitivním způsobem ovlivňují kvalitu budoucího osobního i profesního života každého člověka. 

Umělecké vzdělávání je smysluplnou a hodnotnou náplní volného času a sehrává významnou úlohu při zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti jedince na trhu práce.