Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

ŠVP a Školní řád

V souvislosti s reformními procesy v základním uměleckém školství v ČR došlo v nedávné minulosti k reformám i v naší ZUŠJJR.

V červnu roku 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Na základě tohoto dokumentu začali od září školního roku 2010 – 2011 všechny ZUŠ v České republice tvořit své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP).

Školní vzdělávací program (ŠVP) vznikal průběžně po dobu dvou let a do jeho tvorby se zapojili všichni vyučující. Od školního roku 2012/13 se v naší škole i ve všech jejích vzdálených místech vzdělávání začalo podle nového ŠVP vyučovat.

Naše škola tedy měla a stále má jedinečnou možnost stanovit a naplánovat si náplň a náročnost jednotlivých oborů v rámci mantinelů stanovených RVP ZUV. Žáci projdou od přípravky do 7. ročníku systematickým výukovým a výchovným programem, který jim poskytne jak vzdělání v oboru, který si vyberou, tak poučený vstup do světa všech druhů umění. Čekají je nové programy, předměty ve vyučování a kolektivní aktivity. Talentované žáky škola připraví na přijímací zkoušky na střední umělecké školy a konzervatoře.

ŠVP k nahlédnutí zde

Výňatek ze Školního řádu Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

I. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 • Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy o ochraně osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka, není-li dán jiný právní důvod zpracování těchto osobních údajů; bližší úpravu obsahuje směrnice ředitele školy o ochraně osobních údajů.
 • Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat; na vzdělávání a školské služby podle školského zákona; na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku; na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem; pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.
 • Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele přeřazeni na konci  1. pol., nebo na konci 2. pol. do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 • Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného Školním vzdělávacím programem (dále „ŠVP“), a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

III. Povinnosti zletilých žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Zajistit, aby žák docházel řádně do školy; na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka; informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou formou do 3 dnů (omluvit žáka lze též osobně, telefonicky, e-mailem).
 • Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání; údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonický kontakt.

IV. Organizace výuky

 • Vyučování se řídí rozvrhem hodin; do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy; nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do učebny, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli; škola organizuje v souladu se ŠVP koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností; opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
 • Žáci přichází do školy nejdříve 10 minut před začátkem vyučování; vyučovací hodina trvá 45 minut, poloviční 25 minut; vyučovací hodiny jsou odděleny 5 až 10 minutovými přestávkami; vyučovací hodiny lze spojovat a dělit; výuka může kromě vyučovacích hodin probíhat v jiných časových blocích, při zachování potřebných psychohygienických zásad.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • Žák se ve škole chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 • Žáci nenosí do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech pedagogickými pracovníky, příp. jinými zletilými osobami; poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví; školení žáků o jejich bezpečnosti při výuce i mimo ni se uskuteční vždy na začátku školního roku a před mimoškolními akcemi.
 • Při akcích konaných mimo místa vzdělávání (budovy školy), zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění; po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase; s organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem (nejméně 2 dny předem) písemnou formou zákonné zástupce žáka.

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají;
 • Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 • Osobní věci odkládají žáci pouze na místa k tomu určená, pokud takové místo není k dispozici, platí zákaz odkládán

Školní řád platný od 7. 11. 2022 k nahlédnutí na všech místech vzdělávání nebo ZDE.